SCDPP نسل جديد: May 2002

دوشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۱

دبير کميته دانشجوئى دفاع از زندانيان سياسى بازداشت شد: مصاحبه با حسن زارع زاده قبل از بازداشت
حسن زارع زاده، دبير کميته دانشجوئى دفاع از زندانيان سياسى بازداشت شد. اين کميته اخبار مربوط به زندانيانفراموش شده جمهورى اسلامى را که به هيچ يک از جناح هاى هيات حاکمه وابسته نيستند رادر اينترنت منتشر مى کند. وى يک روز پيش از بازداشت خود در مصاحبه اى با راديوآزادى فشرده اى از پرونده هاى برخى از زندانيان سياسى را باز گو کرد.
وى مى گويد درملاقات با زندانيان سياسى در تهران و شهرستانها در باره شرايط ناگوار آنها، از جملهشکنجه و بازداشت و سوء تغذيه گزارش هائى تهيه کرد.سياوش اردلان صدا را از اینجا بشنوید

Free Blog Counter